Sad’s Style Şirkəti 1997-ci ildən fəaliyyət göstərir. Şirkət professional müasir modalar evi, SPA və gözəllik salonundan ibarətdir. Şirkətimizdə professional dizaynerlər və makiyaj ustaları, gözəllik mütəxəssisləri tərəfindən professional və yüksək səviyyəli xidmət həyata keçirilir. 2001-ci ildə Azerbaycan Respublikasının umummilli lideri H. Əliyevlə olan görüşümüz Sads Style şirkətinin məqsəd yolunun fəaliiyətinə stimul vermişdir. Məqsəd hər zaman irəliyə addımlamaq və Azərbaycanda profesional bir xidmət təşkil etmək, eyni zamanda bunu qoruyub saxlamaq idi. Belə ki, Sads Style Şirkəti 2004-cü ildə “OMG International Diploma” ilə mükafatlandırılarkən öz məqsədini reallaşdırmışdır. 2005-ci ildə “Bogazaci International Festivals Turkey, 2008-ci ildə “Persona of World” , 2009-cu ildə “Well actual Workshop” və eyni ildə “Peak of Success” mükafatları ilə təltif olunmuşdur. 2011-ci ildə isə jurnal Madrid şəhərində ”New Millenium Award”mükafatı ilə mükafatlandırılmışdır. Xanım S. Həsənova Sads Style şirkətinin sahibi və baş direktorudur.

"Qadın gözəlliyi, qadın zərifliyi, qadın incəliyi, qadın səliqəsi və bir sıra amillərin dolğunluğu onların saçlarında tərənnüm olunur" deyə bir şüar var. Biz nəinki onlarla çalışmalı həmçinin onları hiss edib duymağı bacarmalıyıq. Bu isə əsl sənətkar üçün ən vacib və ümdə bir faktordur ki, fərqli tipə mənsub olan saçlar öz sənətkarları qarşısında daha təravətli, daha canlı, daha parlaq və daha cazibədarlığa məhkumdurlar. 
         Məsləyimdə üç ümdə faktor mənim üçün daha əsasdır:
         1. Saçın sağlamlığı;   2. Saçın rəngi;  3. Saçın kəsimi;
"Sağlam olmayan saçlar gözəl görsənə bilməz. Rəngini və təravətini itirmiş saçlar dolğun, parlaq və canlı ifadə verə bilməz. Kəsimi olmayan saçlar isə üzdə heç bir məna kəsb edə bilməz" termini isə bütün ruhumla çalışdığım təcrübəmə daha çox əsaslanır. İş üslubuna görə hər bir xanımın saç düzümü onun bilavasitə tərzini ifadə edir. Bunun üçün isə səriştəmizlə sənətkarlığın önündə yönələrək tərzə uyğun çalışmalıyıq. Xanımların gündəlik saç düzümlərində sadəlik və gözəlliyə, müsabiqə və festivallarda isə simvolik və şou saç düzümlərinə üstünlük verilir, beləliklə çalışarkən düşünməyi bacarmalıyıq. Tək gözlə görünən yox, həm də görünməyən mifik ideyaları reallaşdırmağa çalışmalıyıq. Öz məsləyimlə bağlı ifadələrimi sənətimlə, işimlə ifadə edə bilirəmsə artıq daha geniş şərhə ehtiyac duymuram. Belə ki, Azərbaycanı öndə təmsil edə biləcək yüksək qabilliyətə və geniş təcrübəyə nail olmaq üçün çalışaraq əldə edəcəyimiz uğurlar daha böyük əhəmiyyətə malikdir.


 

Компания Sad’s Style действует с 1997 года .Компания состоит из профессиональной современной дом мод, спа –центра и салон красоты . В Компании квалифицированные дизайнеры и визажисты, специалисты красоты на высоком уровне осуществляют профессиональные услуги. Встреча с нашим национальным лидером Г. Алиевым в 2001 году была стимулом развития компании Sad’s Style. Цель нашей компании в любое время и идти вперед, в то же время сохранить профессиональное обслуживание в Азербайджане. Так как , компания в 2004 году получила диплом «OMG International » и на этом осуществила свой цель.. В 2005 году " Bogazaci International Festivals Turkey» 2008-году “Persona of World” , 2009-году “Well actual Workshop” ,“Peak of Success была награждена призами. В 2011 году в городе Мадрид журнал "New Millennium Award" была удостоена приза.. Г-жа Гасанова С. владелец и генеральный директор компании Sad’s Style Ecтъ такой лозунг "Женская красота, женская нежностъ, женская утонченностъ, женская опрятностъ, а также полнота ряда факторов проявляется в их волосах". Мы не толъко должны работатъ с ними, также должны их чувствоватъ, ощущатъ. А это для настоящего мастера один из важных существенных факторов, то, что разного типа волосы в руках мастера обречены на свежест, жизненностъ, блеск и привлекателъностъ.
 В моих убеждениях самым основным для меня являются три существенных фактора:
 1. Здоровъе волос;  2.Цвет волос;  3. Стрижка волос;
А термин "Нездоровые волосы не могут выглядетъ красиво. Волосы, потерявшие свой цвет и свежестъ не могут отражатъ полноту и блеск. Волосы без стрижки не могут отражатъ в лице никакой осмысленности", еще болъше опирается на мой опыт работы, куда я вложила всю душу. Форма стрижки каждой женщины, в зависимости от занимаемой ею сферы работы, непосредственно отражает ее стилъ. А для этого своими компетенциями мы должны делатъ свою  работу соответственно стилю.

 

Sad’s Style Company has been operating since 1997. Company is consists of professional modern fashion studio, SPA and beauty salon. Professional and high level service has been realized by professional designers and make up masters, beuticians’ doctors in our company. The meeting hold in 2001 with the national leader of the Azerbaijan Republic stimulated the purposeful activity of the Sads Style company. The aim was to step always ahead and provide very prefossional service in Azerbaijan at the same time to maintain it. However the Sad’s Style company has been realized his aim when has been rewarded OMG International Diploma in 2004, was rewarded at the Bogazaci International Festivals Turkey in 2005, Persona of World in 2008, Well actual Workshop 2009 at the same year was rewarded by Peak of Success award. And The Sad’s Style Journal was rewarded “New Millenium Award” in Madrid in 2011.
Mrs.S. Hasanova is the Owner and General Director of Sad’s Style Company.

There is a slogan: "Woman beauty, woman delicacy, woman tenderness, woman tidiness and fullness of several factors glorifies on their hair". We shoul not only work with them but we must be able to fell and have sensation of them. This is necessary and principal factor for the real craftsman that the hair which belongs to different people are condemned to more freshness, more animated, more brightness and more charming in front of their craftsmen. 

    There are three principal factors being basic for me in my persuasion:
    1. Health of hair;   2. Colour of hair;  3. Haircut;
"Unhealthy hair can't be seen beautifully. The hair losing its colour and freshness can't give fullness, brightness and animated expression. The hair without haircut can't attain anything on the face", term basis to my experience on which I'm trying with all my soul. According to work style every woman's hairstyle expresses her style. For this we must make our way in front of mastership by competence and try due to the manner. Simplicity and beauty prevail on the daily hairstyle of woman's but in the competitions and festivals symbolical and show hairstyle prevail, so that when working we should be able to think. We should try to realize both visible and invisible mythical ideas. If I express the commentaries in respect with my persuasion by my profession and by my work I don't need for a great comments. So that, our gained successes has a great importance for archieving a wide experience and higher capability for representing Azerbaijan in advance. 

 
 
Designer © Eldar Askerov
E-mail: xgravity@bk.ru