"Beynin, qəlbin və əllərin birgə çalışmalıdır bunu bacarmaq üçün" söyləmişdir ustad sənətkarım. O zamanlar bu məndə yalnızca böyük bir həvəs idi. Lakin həvəskarlıqdan yaranaraq sənətkarlığın tam astanasında ikən mən artıq tək özümü deyil, xalqımı təmsil edirdim və bu dəyərləri mən o andaca hiss etməyə, yaşamağa başladım. 
Bu günə kimi layiq görüldüyüm seminarlarda, müsabiqələrdə və festivallarda oldum, lakin bu hələ son deyil ilkin başlanğıc deməkdir. Məqsədim Azərbaycanda məsləyimlə bağlı saç stili jurnalının təməlini qoymaq və gələcəyimi zirvələrdə görməkdir. Ümidvaram ki, bu yolda Azərbaycanımızı irəlidə görmək istəyən həmrəy olacaqlar.

   

Чтобы это суметъ надо чтобы твой мозг, душа и руки вместе работали" говорил мой мастер специалист.В то время это было для меня толъко болъшим развлечением. Но толъко находясъ на пороге перехода от дилетанта до полного становления специалистом, я уже представляла не толъко себя, но и мой народ и эти ценности я стала чувствоватъ и житъ ими. До сегодняшнего дня я стала участником семинаров, соревнований и фестивалей, куда я была удостоена, однако это не конец, это толъко начало. В связи с моими убеждениями моей целъю является заложитъ основы журнала hair style в Азербайджане и будущее его видетъ на вершине искусства. Надеюсъ, что на этом пути наши коллеги, которые хотят видетъ Азербайджан в ряду прогрессирующих стран в будущем будут солидарны с нами.

 

"For being able to do it your brain should work together with your hands and heart" have told my master craftsman. It was only a great enthusiasm on me at those times. But when being in the threshold of mastership arising from enthusiasm I was representing not only myself also my nation and began fell, live with those values at the same moment. Till the present days I was in the seminars, competitions and festivals in which I was northly. But it is not final, it is only beginning. My objective is to lay down the basis of hair style magazine and see its future in the peak. I'm sure that the person who wants to see Azerbaijan in advance will unanimous with us in the future.

HASANOVA SAADAT-Owner and General Director of SadsStyle

 
 
Designer © Eldar Askerov
E-mail: xgravity@bk.ru